Regulamin sklepu

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Szkolenia Social Media, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy Szkolenia Social Media działający pod adresem www.sklep.szkoleniasocialmedia.com jest prowadzony przez Aleksandra Dejnarowicz Social Media w Biznesie z siedzibą pod adresem: ul. Karola Bohdanowicza 19 lok. 3, 02-127 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 368084813, posiadającą NIP: 701 004 93 36, zwaną w niniejszym regulaminie Szkolenia Social Media.

Dane kontaktowe:

ola@szkoleniasocialmedia.com

Informacje o produktach w sklepie Szkolenia Social Media m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.sklep.szkoleniasocialmedia.com KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym; KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym; ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Szkolenia Social Media do realizacji; CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności kartą CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez Szkolenia Social Media i wskazana na stronie produktu; CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Szkolenia Social Media, w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu; CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia; DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie Szkolenia Social Media. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.
 • Klient składa Szkolenia Social Media ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 • Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 • Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
 • W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
 • produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;
 • Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu Szkolenia Social Media wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Szkolenia Social Media może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 • Szkolenia Social Media nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Szkolenia Social Media na adres ola@szkoleniasocialmedia.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Szkolenia Social Media potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. Na podstawie Umowy Sprzedaży Szkolenia Social Media zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Szkolenia Social Media Wartości Zamówienia.

warunek zawieszający

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Szkolenia Social Media Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Szkolenia Social Media w przypadku płatności bezpośrednich.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 17 zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 17 uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”. 
 2. Wszystkie ceny na stronie Szkolenia Social Media podane są w złotych polskich.
 3. Szkolenia Social Media może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne.
 4. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Zapłaty można dokonać:
  • Systemem płatności elektronicznych Płatności Shoplo (Blue Media S.A.)
 • Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje Szkolenia Social Media.
 • Dostępne formy płatności - karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
 • Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Szkolenia Social Media potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia. 

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć czas od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności kartą.
 2. Klient otrzyma od Szkolenia Social Media informację na adres e-mail z potwierdzeniem realizacji Zamówienia.

§ 9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2014 r. z póz. zm.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Szkolenia Social Media.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 42 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Szkolenia Social Media pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży  do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Szkolenia Social Media zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Szkolenia Social Media Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkolenia Social Media może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych przez Szkolenia Social Media w Sklepie Internetowym są własnością Aleksandra Dejnarowicz Social Media w Biznesie i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27-02-2017.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów